vex iq技能世界排名是否关系到是竞赛的晋级名额?

想知道,vex iq技能世界排名是否关系到是竞赛的晋级名额

可以的jjjjj