vexiq 手柄电源灯红色和绿色交替闪烁,是怎么回事?

vexiq 手柄电源灯红色和绿色交替闪烁,是怎么回事?

用配对电缆连接遥控器和主控器,打开VEX IQ固件升级工具,对遥控器固件进行升级。固件升级操作请参考以下文档:https://kb.vex.com/hc/en-us/articles/360035590012-Firmware-Updates-Robot-Brain-for-VEX-IQ