VEX 2024-2025赛季参赛文件 - 参赛须知、赛队信息登记表、赛事体系说明

2024-2025 赛季赛队参赛须知、赛队信息登记表及赛事体系说明文件如下,供赛队参考:
1、VEX 2024-2025 赛季参赛须知:
VEX 2024-2025 赛季参赛须知.pdf (564.5 KB)

2、VEX 2024-2025 赛季赛队信息登记表:
VEX 2024-2025 赛季赛队信息登记表.pdf (241.3 KB)

3、VEX 2024-2025 赛季赛事体系说明:
VEX 2024-2025赛季赛事体系说明.pdf (576.3 KB)